Objecte i generalitats

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venta i Política de Privacitat regulen l’ús del Lloc Web www.labotigadevialudica.com (en endavant “el Portal Web”), de la que Via Lúdica S.C. (en endavant Via Lúdica) amb CIF J55174684 i domicili a C/ Pere Coll i Güitó 14 de Salt 17190 és titular.

A través del seu lloc www.labotigadevialudica.com, Via Lúdica proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat d’adquirir-los. Degut al contingut i finalitat del Portal Web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de “Client”, la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que Via Lúdica posteriorment comunica a través d’e-mail. La condició de client suposa l’adhesió a la versió publicada de les Condicions d’Ús en el moment en què s’accedeix al Portal Web.

En qualsevol cas, existeixen pàgines del Portal Web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se ni iniciïn una compra de producte (en endavant, “Usuaris”). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixen a aquestes parts del Portal Web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que els hi pugui ésser d’aplicació.

Via Lúdica vol fer saber als seus Clients i Usuaris que es dirigeix exclusivament a un públic major de 16 anys i que el territori en el que accepta i distribueix comandes és el comprés per la Península (en endavant, el “Territori”). Via Lúdica no realitza enviaments de comandes a l’estranger, ni pel moment, a les Illes Canàries, Balears, Ceuta i Melilla. Si un usuari estigués interessat en rebre algun article fora del Territori hauria de contactar amb Via Lúdica a través del formulari o enviant un e-mail a info@vialudica.com. Estudiaríem la seva sol·licitud i l’informaríem al respecte.

Contacte: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-nos els seus comentaris per e-mail a: info@vialudica.com.

Informació sobre els productes

Les descripcions dels productes exposats en el Portal Web es realitzen en base a la informació proporcionada pels proveïdors de Via Lúdica. No obstant, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els nombres comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Portal Web de Via Lúdica, són exposats a www.labotigadevialudica.com a mode orientatiu.

Preus

Tots els preus dels productes que s’indiquen a través del Portal Web inclouen l’IVA i la resta d’impostos que poguessin correspondre. No obstant, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l’enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptades per part del Client.

Disponibilitat

Via Lúdica informa al Client que el número d’unitats disponibles es manté actualitzat amb les existències al magatzem i la disponibilitat pels nostres proveïdors. En cap cas Via Lúdica posarà a la venta de forma intencionada més unitats de les que disposi o el proveïdor li hagi reservat.

Via Lúdica farà tot el possible per complaure a tots els seus Clients en la demanda dels productes. No obstant això, en ocasions, i degut a causes difícilment controlables per Via Lúdica com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la quantitat finalment servida pel proveïdor difereixi de la comanda realitzada per Via Lúdica per satisfer les comandes dels Clients.

Per el suposat cas en el que el producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat per e-mail de l’anul·lació total o parcial d’aquesta. L’anul·lació parcial de la comanda degut a falta de disponibilitat no dóna dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arrel d’aquesta anul·lació el client vol retornar els productes entregats, haurà de seguir el que s’estipula en l’apartat Devolució.

Pagament

El client es compromet a pagar en el moment en què realitza la comanda. Al preu inicial que figuri en el Portal Web per a cadascun dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d’enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra.

El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar al Portal Web a la secció “El Meu Compte”. Si per qualsevol motiu necessita una factura la podrà demanar a través del formulari d’Atenció al Client o per e-mail a info@vialudica.com.

El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant una de les següents formes de pagament:

 • Pagament amb targeta

Els pagaments mitjançant targeta bancària es realitzen a través d’un servidor segur amb la finalitat de protegir les seves dades en tot moment. Per poder realitzar el càrrec a la seva targeta les dades proporcionades de la mateixa i del seu titular hauran de ser correctes. No es realitzarà cap càrrec i per consegüent, no es durà a terme la compra si les dades no són correctes.

En el cas de que les dades del comprador i del titular de la targeta bancària no es corresponguin, Via Lúdica es reserva la facultat de posar-se en contacte amb el comprador per ratificar la seva identitat o de posar-se en contacte amb l’entitat bancària per assegurar-se de que no existeixen notificacions de sostracció de la targeta de crèdit.

Els càrrecs es realitzaran en la targeta bancària en el moment en el que es confirmin les dades de la compra. En cas de que el càrrec no s’hagi pogut efectuar per alguna circumstància, Via Lúdica es posarà en contacte amb el Client a través del correu electrònic per informar-li de la incidència.

El Client haurà de notificar a Via Lúdica qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant e-mail o via telefònica, en el menor temps possible per tal que Via Lúdica pugui realitzar les gestions oportunes.

 • Pagament per transferència bancària

Després de formalitzar la comanda, el Client rebrà les dades bancàries de Via Lúdica. No es considerarà que la compra s’ha realitzat fins que l’import de la mateixa no s’hagi rebut al corresponent compte bancari. Llavors Via Lúdica enviarà un correu electrònic al Client informant de la recepció de la seva transferència.

La compra també es considerarà confirmada si després de la transferència el Client fa arribar una còpia del comprovant per e-mail a info@vialudica.com.

Les comissions bancàries com a conseqüència de la transferència dependran de cada entitat i de les condicions de la mateixa i correran per part del Client.

Formalització de comandes

Una vegada formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les Condicions d’Ús i la confirmació del procés de compra, Via Lúdica enviarà sempre un e-mail al Client confirmant els detalls de la compra realitzada.

Cancel·lació de comandes

Via Lúdica acceptarà cancel·lacions de comandes quan es sol·licitin abans de l’enviament del mateix. Per a realitzar la cancel·lació s’ha de sol·licitar mitjançant el formulari “Atenció al client” o enviant un e-mail a info@vialudica.com.

Terminis, lloc d’entrega i pèrdues

 • Entrega del producte

Via Lúdica es compromet a entregar el producte en perfecte estat en la direcció que el Client assenyali en el formulari de la comanda, i que en tot cas haurà d’estar compresa dins del Territori. Amb l’objectiu d’agilitzar l’entrega, agraïm al client que indiqui una direcció en la qual la comanda pugui ser entregada dins de l’horari habitual.

Via Lúdica no serà responsable dels errors causats en l’entrega quan la direcció introduïda pel Client en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o dades hagin estat omeses.

 • Terminis de lliurament

Els enviaments els realitzarem a través de l’empresa de transport TIPS@. La comanda realitzada li serà entregada en un termini màxim de 48 h en dies laborables des de que surti del magatzem de Via Lúdica. Si s’ha rebut la confirmació de pagament de la comanda abans de les 14 h, aquesta sortirà el mateix dia. Si no és el cas, sortirà el següent dia laborable.

En cas de retardaments en les entregues, Via Lúdica informarà als seus clients tant bon punt com en tingui coneixement.

Cada entrega es considera efectuada a partir del moment el que l’empresa de transport posa el producte a disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transport.

En el cas de retardaments en l’entrega de les comandes imputables a Via Lúdica, el Client podrà anular la seva comanda d’acord al procediment descrit en l’apartat “Devolució”. No es consideraran retardament en l’entrega aquells casos en els que la comanda hagi estat posada a disposició del Client per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser entregat per causa atribuïble al Client.

Les despeses d’enviament es poden consultar en l’apartat d’Enviaments del Lloc Web.

Un cop la comanda surti del nostre magatzem, s’enviarà un e-mail al Client notificant que la seva comanda ha estat acceptada i està essent enviada.

Per motius de seguretat, Via Lúdica no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar al destinatari de la comanda ni la seva adreça.

 • Dades d’entrega, entregues no realitzades i pèrdues

Si en el moment de l’entrega el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega. Via Lúdica contracta, com part del servei d’entrega de transport, la realització d’una sèrie d’accions de seguiment, encaminades a garantir que l’entrega es produeix.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s’ha concertat l’entrega, el Client haurà de posar-se en contacte amb Via Lúdica. En cas de que el Client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquest serà retornat al nostre magatzem i el Client haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament i de retorn a origen de la comanda, així com de les possibles despeses de gestió associades.

Si el motiu pel que no s’ha pogut realitzar l’entrega és per la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació i Via Lúdica ho comunicarà al Client.

 • Diligencia en l’entrega

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant del transportista que, per compte de Via Lúdica, realitzi l’entrega del producte sol·licitat, indicant en l’albarà d’entrega qualsevol anomalia que pogués detectar en l’embalatge. Si, posteriorment, una vegada revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com un cop, trencament, indicis d’haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, el Client es compromet a comunicar-ho a Via Lúdica via e-mail en el menor termini possible abans de les següents 24 hores des de l’entrega. A partir d’aquest moment no s’atendran incidències d’aquest tipus.

Devolució

 • Procediment de devolució

Tots els productes comprats a Via Lúdica podran ser retornats i reemborsats, sempre que el Client comuniqui a Via Lúdica la seva intenció de retornar el/els producte/s adquirit/s dins d’un termini màxim de fins a 14 dies naturals comptats des de la data d’entrega i que es compleixin la resta de condicions establertes en aquest apartat.

Via Lúdica només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

 1. El producte ha d’estar en el mateix estat en el que es va entregar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
 2. L’enviament s’ha de fer utilitzant la mateixa caixa en la que ha estat rebut per protegir el producte. En el supòsit que no pugui fer-se en aquesta mateixa caixa, el Client haurà de retornar-lo en una caixa protectora amb la finalitat que el producte arribi al magatzem de Via Lúdica amb les màximes garanties possible.
 3. S’ha d’incloure una còpia de l’albarà d’entrega dins del paquet, on a més s’han de marcar els productes retornats i el motiu de la devolució.

Amb l’objectiu de facilitat als Clients el procés de devolució i poder fer un correcte seguiment del mateix, Via Lúdica estableix com a únic procediment de devolució l’establert per Via Lúdica. Si el motiu de la devolució és imputable a Via Lúdica (el producte és defectuós, no és el que havies demanat...), l’import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament, però no són del teu gust), el cost de les despeses de devolució serà a càrrec del client.

Per procedir a una devolució, s’han de seguir els passos següents:

 1. Informar abans de 14 dies naturals des de la recepció que el producte vol ser retornat. La comunicació es podrà realitzar via e-mail a info@vialudica.com o mitjançant el formulari d’atenció al client.
 2. Via Lúdica informarà al Client de la direcció a la que ha d’enviar el producte.
 3. El client ha d’enviar-lo mitjançant una empresa de missatgeria de la seva elecció. La devolució l’ha de pagar el client.
 4. Informar de l’empresa de missatgeria utilitzada, data i hora de la devolució.
 • Reemborsaments al Client

La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual als costs dels productes retornats menys el cost dels serveis de devolució.

Únicament en el cas de que el producte entregat sigui defectuós o incorrecte, Via Lúdica reemborsarà també al Client les despeses d’enviament corresponents.

Les devolucions i anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials. Via Lúdica gestionarà l’ordre de devolució sota el mateix sistema que va utilitzar per el pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació de l’arribada al magatzem de la comanda retornada. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta del Client dependrà de la targeta i de l’entitat emissora. El termini d’aplicació serà de fins a 7 dies per a targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.

Garantia dels productes adquirits

Via Lúdica actua en qualitat de distribuïdor de fabricants que garanteixen que els productes que es presenten a la venta en el Portal Web funcionen correctament i no presenten defectes, ni vicis ocults que puguin fer-los perillosos o inadequats per a un ús normal.

La garantia contractual oferta és la que habitualment concedeix el fabricant. Una vegada que el Client hagi rebut el producte tindrà les instruccions facilitades per el fabricant a la seva caixa, suficients per el correcte ús del producte. Cap Client podrà sol·licitar una garantia més àmplia que la que indica el fabricant.

Si l’article adquirit a través de Via Lúdica presentés qualsevol desperfecte en el moment de la seva adquisició o un deteriorament no relacionat amb el mal ús, accident, o ús negligent del producte en els 15 dies posteriors a la seva recepció, el comprador haurà de comunicar-lo a través del formulari d’atenció al client o a info@vialudica.com. Si és possible procedirem a substituir l’article en el termini de temps més curt possible sense cost addicional per el Client.

Via Lúdica no està obligada a indemnitzar a l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents patits per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

Modificació de les condicions d’ús

Via Lúdica es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configura del Portal Web, així com les presents Condicions d’Ús. Per això, Via Lúdica recomana al Client llegir-les atentament cada cop que accedeixi al Portal Web.

Clients i Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions d’Ús en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l’acceptació d’aquestes Condicions d’Ús serà un pas previ e indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través del Portal Web.